09159961967 - 051366205105
Select Page

عناصر طراحی معماری

دسته‌بندی نشده | مقالات آموزشی معماری
مقدمه برای عناصر عناصر اولیه طراحی معماری، پایه تشکیل هر طرحی هستند. این عناصر ماده خامی هستند که به شکل ها و روش های مختلف با یکدیگر ترکیب یا تلفیق می شوند و طرحی 3 بعدی را به نمایش می گذارند. گاهی اوقات هم پیش می آید که طراح از این عناصر به تنهایی در […]
مدرسه معماری مرجع آموزی و دانلود پروژه های معماری، عمران و شهرسازیاسما آیسته
عناصر طراحی معماری

مقدمه برای عناصر

عناصر اولیه طراحی معماری، پایه تشکیل هر طرحی هستند.

این عناصر ماده خامی هستند که به شکل ها و روش های مختلف با یکدیگر ترکیب یا تلفیق می شوند و طرحی 3 بعدی را به نمایش می گذارند.

گاهی اوقات هم پیش می آید که طراح از این عناصر به تنهایی در طرح خود استفاده می کند و یا الهام می گیرد که جلوتر به آن می پردازیم.

حال منظور از این عناصر اولیه ، موادی مانند کاغذ ، رنگ و … نیست، بلکه عناصر اولیه بصری است.

انتخاب این عناصر و طرز تاکید بر بعضی از آنھا به ساخت و نوع طرح نیز بستگی دارد.

با شناخت این عناصر، فھم و بررسی طرح بسیار آسانتر است، همچنین با فهم آنها می توانیم میزان قابلیت و موفق بودن یک اثر را، به خوبی بسنجیم.

ھنر و تخصص طراح با انتخاب نوع عنصر و میزان تاکید و نحوه استفاده از آنها، مشخص می شود. اوست که تجسم می کند و پدید می آورد. ھنر او انتخاب و چگونگی پیاده کردن آن عناصر است.

 ھنر طراح انتخاب و چگونگی پیاده کردن این عناصر است.

مطالبی که در این مقاله به آن ها می پردازیم

 • عناصر پایه در معماری
 • نقطه
 • خط
 • سطح
 • حجم

به همراه عکس

عناصر پایه در معماری

عناصر یا اجزا به این دلیل که قسمت هایی از طراحی معماری بوده و ساختار اصلی طرح را تشکیل می دهند، در هر طرح بصری یا کار هنری قابل تشخیص هستند.

متداول ترین آن ها در طراحی معماری به شرح زیر است:

 1. نقطه
 2. خط
 3. سطح
 4. حجم

این موارد عناصر تشکیل دهنده فرم هستند. از آنجاییکه تمام فرم های معماری 3 بعدی هستند و تفاوت آنها به تناسب طول و عرض و ارتفاع هر یک بستگی دارد.

4 عنصر اصلی طراحی معماری

نقطه (اولین عنصر طراحی معماری)

کوچکترین و البته اساسی ترین عنصر طراحی معماری و سازنده همه فرم هاست.

خصوصیات زیر توضیح خوبی برای فهم بهتر این عنصر می باشد :

 • ایستا و بی جهت
 • مکانی را در فضا نشان می دھد . (نشانگر یک موقعیت خاص)
 • فاقد طول و عرض و ارتفاع
نقطه
نقطه
 • می تواند القا کننده موارد زیر باشد:

– دو سر یک خط

– تقاطع دو خط

– به ھم رسیدن خطوط در گوشه یک سطح یا حجم

– مرکز یک شکل یا ناحیه

دو سر یک خط
تشکیل بک حجم با به هم رساندن خطوط
 • برای بدست آوردن خط، شکل و بافت استفاده می شود.
تشکیل بافت با نقطه
تشکیل بافت با نقطه
 • گاهی اوقات نقطه، امضا یا مشخصه ی یک طراح است.
نقطه، مشخصه طرح
نقطه، مشخصه طرح
نقطه، مشخصه طرح
نقطه، امضا و مشخصه یک طرح

خط (دومین عنصر طراحی معماری)

مهم ترین عنصر بصری با طول و عرضی مشخص و فاقد عمق. به صورت عامیانه تر می توان گفت نقطه حرکت می کند و عنصری تک بعدی را به وجود می آورد که خط نام دارد.

خصوصیات زیر توضیح خوبی برای فهم بهتر خط می باشد :

 • نشانگر حرکت، جهت و پویایی بصری 
خط، نشانگر حرکت
خط، نشانگر حرکت
خط، نشانگر جهت
نشانگر، پویایی
 • نشانگر کشش متقابل بین دو نقطه
کشش متقابل بین دو نقطه
کشش متقابل
 • یک نقطه ادامه می یابد و خط به وجود می آید
تشکیل خط با امتداد نقطه
تشکیل خط با امتداد نقطه
 • ویژگی های یک خط: طول، جهت، موقعیت
 • عرض و ارتفاع ندارد
 • عنصری مهم در شکل‌گیری یک ساختار دیداری
خط، مشخصه طرح
خط، مشخصه طرح
 • به روش‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

ترکیب، اتصال، مجاورت، احاطه کردن یا قطع کردن عناصر دیداری و …

قطع کردن خطوط
قطع کردن عناصر دیداری
اتصال خطوط
اتصال خطوط
احاطه کردن با خطوط
احاطه کردن خطوط با خط
 • جهت یک خط بر نقش آن در ساختار دیداری تأثیرگذار است.
تاثر جهت خطوط بر ساختار دیداری
 • خط افقی، قائم و مایل هر کدام بیانگر یک نوع حرکت هستند.
 • یک خط افقی می‌تواند بیان گر پایداری یا سطح زمین باشد.
 • یک خط قائم می‌تواند نشانهٔ تعادل یا گرانش زمین باشد.
 • خط مایل، حرکتی است انحرافی از خط افق یا عمود که ممکن است مانند یک خط عمودی در حال سقوط یا یک خط افقی که در حال بلند شدن از سطح زمین است دیده شود.
جهت خطوط
خطوط مایل
جهت خطوط
خطوط افقی و قائم
خطوط افق و قائم
خطوط افقی و قائم
خطوط افق و قائم
 • می تواند حالات مختلفی به خود بگیرد : ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و سختی، صافی و زبری
 • از فرم های خطی معماری می توان به تیر و ستون و … اشاره کرد.
حالات خطوط
حالات خطوط
حالات خطوط
حالات خطوط
حالات خطوط
حالات خطوط
شکل خطوط
نقطه در هنر و معماری می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. از تکرار در کنار یکدیگر و در امتداد واحد خط ایجاد می شود. که یکی از مهم ترین عناصر بصری در هنر و معماری است.

سطح یا صفحه (سومین عنصر طراحی معماری)

حرکت خط در جهتی غیر از امتداد خود، عنصری دو بعدی را به وجود می آورد که سطح نام دارد.

برای رویت شکل واقعی یک سطح لازم است که عمود بر آن نگاه کنیم.

کیفیت سطح تابع کیفیت ماده ای است که طرح از آن ساخته شده.

سطح
بافت سطح
سطح
بافت سطح
ترکیب سطوح
ترکیب سطوح
ترکیب سطوح
ترکیب سطوح
ترکیب سطوح
ترکیب سطوح

خصوصیات زیر توضیح خوبی برای فهم بهتر این عنصر می باشد :

 • یک خط ادامه می‌یابد و تبدیل به صفحه می‌شود.
 • از ادامهٔ خط در جهتی به غیر از جهت امتدادش پدید می‌آید.
 • ویژگی های صفحه : طول و عرض، شکل، وجه، جهت، موقعیت و فاقد ارتفاع
 • ابتدایی‌ترین عنصر تعریف‌کنندهٔ یک شکل، صفحه است که لبه‌های آن توسط خطوط مشخص می‌شود.
 • شکل واقعی یک صفحه را تنها هنگامی که از روبه رو به آن نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم.
 • صفحه برای بیان حدود و مرزهای یک حجم به کار گرفته می‌شود.
 • صفحه ها در معماری بیان گر حجم‌های سه بعدی در فضا می‌باشند.
ترکیب سطوح
حدود حد و مرزهای یک فضا
ترکیب سطوح
حدود حد و مرزهای یک فضا
 • در طراحی معمارانه، سه نوع اصلی صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 1. . صفحه بالای سقف (مانند سقف بام)
صفحه
سقف، نوعی صفحه
صفحه
سقف، نوعی صفحه
صفحه
سقف، نوعی صفحه

2. صفحه عمودی (دیوار)

دیوار
دیوار، نوعی صفحه
صفحه
دیوار، نوعی صفحه

3. صفحه کف (مانند سطح زمین)

صفحه
سطح زمین، نوعی صفحه
صفحه
کف، نوعی صفحه
 • عوامل اثر گذار بر کیفیت سطح : الگو / رنگ / بافت / ماده
کیفیت سطوح
 • در شکل گیری سایر عناصر معماری کاربرد وسیعی دارد. مانند : پله، در، پنجره و مبلمان
ترکیب سطوح

حجم (چهارمین عنصر طراحی معماری)

از جابه جایی صفحه، حجم 3 بعدی ایجاد می شود.

خصوصیات زیر توضیح خوبی برای فهم این عنصر می باشد :

 • یک سطح ادامه می‌یابد و تبدیل به حجم می شود.
 • در جهتی به غیر از امتدادش ادامه می‌یابد و به حجم تبدیل می‌گردد.
 • ویژگی های حجم : طول، عرض، ارتفاع، فرم، فضا، وجه، جهت، موقعیت،
 • در فرهنگ معماری حجم، عنصری سه بعدی است.
 • می‌تواند یک فضای بعددار باشد که اجسامی در آن قرار دارند. (فضا)
 • یا یک فضای خالی باشد که سطوح آن را احاطه کرده‌اند. (توده)

توده و فضا مکمل یکدیگرند که ترکیب آنها معماری را واقعی نشان می دهد.

توده و فضا
 • در معماری، فضایی است که به وسیلهٔ سطوح دیوار، سقف و کف تعریف می‌شود.
 •  برای درک نقشه‌های نما، پلان و مقاطع و جلوگیری از دوگانگی بسیار با اهمیت است.

چرا به عناصر اولیه بصری در طراحی معماری نیاز داریم؟

در پی ایجاد رابطه ای متوازن با طبیعت و برای ایجاد محیطی مناسب برای زندگی و رشد باید در پی ساختن فضا و محیطی در شان انسان ها باشیم.

به همین جهت واضح است که قبل از شروع هر پروژه ای باید خصوصیات و عناصر اولیه طراحی و چگونگی استفاده از آنها را بدانیم و از آنها در جهت اهداف پروژه استفاده کنیم.

در واقع ما برای درک بهتر شکل بصری (چشمی) به اصول و عناصر طراحی نیاز داریم. با شناخت این اصول و عناصر می توانیم فضا را در قالب ترکیبی از این عناصر و پیروی از این اصول ببینیم و درباره کیفیت آنها نظر بدهیم.

نه تنها در فرم و نمای بیرونی، بلکه در طراحی داخلی نیز این موارد نقش بسزایی دارند.

موفقیت هر اثر معماری بستگی کامل به چگونگی ترکیب این عناصر در فضای 3 بعدی دارد. لذا در این راستا باید عملکرد و زیبایی های بصری را نیز در نظر بگیریم.

ترکیب اجزا هم جنبه ساختاری و مفهومی دارد هم جنبه بصری و احساسی.

با شروع خلاقیت و بکارگیری هنر در اشکال متعدد، عناصر طراحی در جهت بهتری قدم برمی دارد تا نهایت بتوانیم طرحی مفیدتر و کاربردی تر بسازیم.

در نهایت اینکه برای ایجاد یک طرح خوب باید روندی روی تخته هنری به وجود آید.

با این حال، ایجاد یک طراحی خوب بسیار بیشتر از این هاست که در مقالات بعد به آنها می پردازیم.

به عنوان یک معمار

این عناصر طراحی را در فرم ها و فضاهای معماری خواهید دید، می توانید مطمئن باشید که حداقل یکی از این عناصر توسط طراح ساختمان به کار گرفته شده است.

به کارگیری صحیح این عناصر در کنار یکدیگر با تکیه بر اصول می تواند طرحی منحصر به فرد را ایجاد کند، که ایجاد چنین محصولی در ابتدا نیازمند شناخت و سپس تمرین می باشد.

در این مقاله با عناصر اولیه طراحی معماری آشنا شدید. ما مقاله دیگری در رابطه با اصول طراحی معماری هم برا مطالعه بیشتر داریم.

امیدواریم به شما کمک کند تا بتوانید طرح های منحصر به فردی ایجاد کنید.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *