09159961967 - 051366205105

دانلود رایگان کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور

فهرست مطالب کتاب آشنایی با معماری جهان : فصل اول: معماری پیش از تاریخ عصر پارینه سنگیعصر میان سنگیعصر نوسنگیانقلاب نوسنگی فصل دوم: معماری بین النهرین سومرآکادبابل کهنآشوربابل جدید فصل سوم: معماری مصر معماری دوره پادشاهی کهنمعماری دوره پادشاهی میانهمعماری دوره پادشاهی...

دانلود رایگان کتاب آشنایی با معماری جهان (دکتر ابراهیم زارعی)

تاریخ معماری و بررسی سیر تحول معماری در سرزمین‌های مختلف و در طول زمان یکی از موضوعات جذابی است که در کتب تاریخ معماری به آن پرداخته شده است. تاریخ معماری تمدن های جهان در کتاب های مختلفی به رشته تحریر درآمده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامع و شامل...